ޚަބަރު
0

ފާމް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ކިހާދޫގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ފާމް ފައުންޑޭޝަނުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމްޟާން މަހު ކިހާދޫގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް…

ރިޕޯޓް
0

ކައުންސިލަރުންނަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ކުރިން…..

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެބައެއްގެ ކޮނޑުގައި އަޅަންޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަށް އަޑުއެހުމާއެކު އެޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިނުމުގެ…

0

ކައުންސިލަރުންނަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ކުރިން…..

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެބައެއްގެ ކޮނޑުގައި އަޅަންޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަށް އަޑުއެހުމާއެކު އެޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިނުމުގެ…

0

ކައުންސިލަރުންނަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ކުރިން…..

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެބައެއްގެ ކޮނޑުގައި އަޅަންޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަށް އަޑުއެހުމާއެކު އެޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިނުމުގެ…

0

ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން

       އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސް އަޅާ އެއްބަޔަކީ ދޮގުވާހަކަ ފަތުރާ މީހުންނެވެ. މި މީހުންނަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވީ ބަޔެއްނަމަވެސް، މާތްﷲ އަށް…