Browsing: ޚަބަރު

ޚަބަރު
0

2010 ވަނަ އަހަރު ކިހާދޫގެ ޒުވާނުންކޮޅެއް ނިކުމެ ކިހާދޫގައި މޫދަށްއެރި ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ގޮސްތިބެލާނެ ސަރަހައްދެއް ގާޢިމްކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ކުރިބުރަމަސައްކަތް…

ޚަބަރު
1

ތަރައްޤީއާއި ތަޙްޒީބުގެގޮތުން ކައިރީގައި ވަށައިގެންވާ ރަށްތަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ކުރިއަރައިފިއެވެ. މިކަމުގެ އެންމެބޮޑު އަސްލަކީ މިފަދަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ…

1 2 3 12