Browsing: ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް Kihaadhoo map
0

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެބައެއްގެ ކޮނޑުގައި އަޅަންޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަށް…

2014 ގެ ލިތުންތައް Kihaadhoo harbour
0

ވޯލްޑްބޭންކްގެ ލޯނުއެހީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރމެންޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (މެމްޕް) ގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ…

2014 ގެ ލިތުންތައް kendhoo dhaairaage candidatun
0

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެބައެއްގެ ކޮނޑުގައި އަޅަންޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. 5 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ…

2014 ގެ ލިތުންތައް Baa atoll hirundhoo
0

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެގިނައިން ބޭރުފައިސާލިބޭ، އަދި އިޤްތިޞާދީ އެންމެބޮޑު ސިނާޢަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތެވެ. އެހެންކަމުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ފައިދާހުރި ފަތުރުވެރިކަމެއް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދަންބޭނުންނަމަ،…

1 2