މެނުއަލްކޮށް މޮބައިލް އިންޓަނެޓް ސެޓިން ހައްދަވާނެގޮތް- ދިރާގު

0

އޮޓޮމެޓިކް އިންޓަރނެޓް ސެޓިންގް ނުހެދޭ ބައެއް ޑިވައިސްތައް ދޭތެރެއަކުން ފެނެއެވެ. މިފަދަ ފޯނު ނޫނީ ޓެބްލެޓް ތަކުގައި މެނުއަލްކޮށް އިންޓަރނެޓް އަދި އެމްއެމްއެސް ސެޓިންގް ހަދާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެ ފެންނަނީއެވެ.

dhiraagu mobile internet setting manually

ތްރީޖީ ނުވަތަ ޖީއެސްއެމް ހުރިހާ ޑިވައިސް ތަކެއްގައިވެސް އިންޓަރނެޓް ސެޓިންގް ހަދާނެ މެނޫއެއް އިނދެއެވެ. މިދެންނެވި މެނޫ ނެގުމަށްޓަކާ ފޯންގެ ސެޓިންގ ހުޅުވާ، ދެން މޯސެޓިންގ ހުޅުވާފަ މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ހުޅުވާ އެއަށްފަހު އެސެސް ޕޮއިންޓް ނޭމްސް ހުޅުވުމަށްފަހު،  މަތީގައިވާ ފޮޓޯގައިވާ ބައިތައް ފުރާލުމަށްފަހު ސޭވެ ކޮށްލުމުން ސެޓިންގް ހެދުނީއެވެ.

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ