އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓަރެއް ހޯދަނީ

0

ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 4000 ރުފިޔާ އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1000 ރުފިޔާ ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 26 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރު: 6608303
ފެކްސް: 6608503
އީމެއިލް: info@eydhafushi.gov.mv

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ