ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

0

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 5610 ރުފިޔާ އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 2000 ރުފިޔާ ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 28 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރު: 6600058
ފެކްސް: 6600058
އީމެއިލް: fehendhoo@baa.gov.mv

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ