ކިހާދޫ ލައިވް އަލުން ފެށުން

0

ކިހާދޫ ލައިވް ގެ އާ ސައިޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. ކިހާދޫ ލައިވް ސައިޓް ގެ އާ ޑިޒައިނާއެކު 2014 ވަނަ އަހަރު މާޗުމަހު ގެ 7 ވަނަ ދުވަހު މި ފަށަނީ ތިޔަބޭފުޅުން ކިޔާހިއްވާ ކަހަލަ ލިޔުންތަކާއެކުގައެވެ. ކިހާދޫ ލައިވް ގެ މަގުސަދަކީ ކިހާދޫއާައި ބ. އަތޮޅުގެ ޚަބަރުތަކާއި މައުލޫމާތު ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް އެންމެ ތާޒާކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމެވެ.

ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ތިޔަ ބޭފުޅުން ގަވައިދުން ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. ސައިޓަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ނުވަތަ އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަށް އަންގާލަދިނުނެް އެދެމެވެ. އަދި ސައިޓްގައި ލިޔުމެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރެއް ޖަހަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް: info@kihaadhoolive.com

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ