ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އިބްރާހިމް ފަޟީލް ހޮވައިފި!

0

އިއްޔެ އިންތިހާބު ކުރެވުނު ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަކަށް އިބްރާޙިމް ފަޟީލް އަދި ނައިބް ރައީސްކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ބޭއްވި ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ މި ދައުރުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލެއްވި އިބްރާހިމް ފަޟީލް އިންތިހާބުވީ ކައުންސިލުގެ ފުރިހަމަ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވެސް އިންތިހާބު ކޮށްފައި ފުރިހަމަ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ