ބޮޑުއިމްތިހާނަކަށް ފަހު އަލީ ހުސައިން ރައްޔިތުން ގާތަށް

0

ވަޤުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ބ.ކެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛް އަލީ ޙުސައިން  މިއަދު ހަވީރު 16:00 އާއި 16:15 ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކިހާދުއަށް ޒިޔާރަށް ކުރަށްވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކިހާދޫ ލައިވަށް ފޯނުން މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އަލީ ޙުސައިން ބުނެފައިވަނީ  ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ދާއިރާގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަށްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. މިދަތުރު ކެންދޫއިން 14:15 ގައި ފަށާނެކަމަށް އަލީ ހުސައިންގެ ކެމްޕެއިންޓީމުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ