އަތޮޅުފެރީ އެންމެ ފަހުން ކިހާދުއަށް ޖައްސައިފި

0

ބ.ކިހާދުއަށް  އަތޮޅުފެރީގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ދަތުރުތައް ބާއްވަންފަށައިފިއެވެ

އެޕްރީލް މަހުގެ 3 ވަނަދުވަހު ކިހާދޫލައިވްގައި ގެނެސްދީފައިވާ “އަތޮޅުފެރީ- ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއްނެތް” ޚަބަރާ ގުޅިންގެ ހަފްތާއަކަށް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ކިހާދޫއަށް ނުލިބޭނެކަމަށް ފެރީގެ ވެރިފަރާތުން ވަނީ އިންޒާރެއްވެސް ދީފައެވެ.  ކިހާދޫއަށް ފެރީ ނުޖެއްސި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކިހާދޫގެ ބަޔަކު ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އަތޮޅު ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަލުން ލިބެން ފެށުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި  ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެެއްލިބި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ފެރީގައި ކަންކަން ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށް ކިހާދޫ ލައިވްއިން އުންމީދުކުރަމަވެ.

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ