ކިހާދޫ ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރަކު ހޯދަނީ

0

ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

 މިވަޒީފާގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 4000.00 ނުވަތަ 3565.00 ރުފިޔާ  އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1500 ރުފިޔާ ހަމަޖެހިފައިވާއިރު  ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 08 މެއި 2014 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރު: 6600017

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ