ކިހާދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ގޫގުލް އާތު ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތައް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފި

0

ކިހާދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ގޫގުލް އާތު ފޮޓޯތައް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފިއެވެ. މި އަޕްޑޭޓާއެކު ކިހާދޫގެ އޭރިއަލް ވިއު ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެނެެވެ.  އެހެން ނަމަވެސް ޗާޓު ކުރެހުމުގައި އުޅޭ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކިހާދޫގެ ބައެއް މަގުތަކާއި ތަންތަން ވަނީ މުޅިން ބަދަލު ވެފައެވެ.

ގޫގުލްއިން މި ގެނައި އަޕްޑޭޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކެކެވެ.

 

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ