ދަނޑުބިންތައް ލިސްޓު ކުރުމަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

0

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ދަނޑުބިންތައް ލިސްޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އަލުން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ދަނޑުބިން ނަގާ ލިސްޓު ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލު އަދި ފޯމު (D1, D5) ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކުން އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.fishagri.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ ގެ އިޢުލާން:

Fisheries ministry iulaan

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ