މަސައްކަތް- ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް

0

ކިހާދޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކިހާދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިޢުލާން:
Rain water harvesting Baa Kihaadhoo

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ